มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
The 8 th International Conference of Thailand University Art and Culture Network World Heritage : Intangible Culture to Creative Economy
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนิทรรศการผ้าปาเต๊ะไปร่วมจัดแสดงพร้อมสาธิตการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

ทั้งนี้ เจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14