ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์-ภูเก็ต

โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการเสวนาวิชาการวัฒนธรรม สืบสานศรัทธาประเพณีตรุษจีนไหว้เจ้านครสวรรค์-ภูเก็ต โดยมีคณะวิทยากรร่วมเสวนา คือ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง อดีต ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์, ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต, อาจารย์สกล ชัยนิตพันธ์ รอง ผอ.สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต, ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ที่ปรึกษาคณะทำงานสืบสานงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ, คุณอลงกรณ์ ลิ้มศิริชัยกุล ประธานอำนวยการศาลเจ้า, คุณวิเชียร ธัญธเนส ผู้จัดการศาลเจ้า, อาจารย์วรากร อังศุมาลี อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต และอาจารย์ทัศนีพร ร่วมเสวนา ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม แควใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการเสวนาดังกล่าวเป็นการเสวนาวิชาการวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนจีนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา : สืบสานศรัทธาและประเพณีตรุษจีน 102 ปี วิถีปากน้ำโพ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจีนและประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม/การสืบสานงานประเพณีตรุษจีน-ไหว้เจ้า กรณีศึกษาชุมชนจีนปากน้ำโพ และชุมชนจีนภูเก็ต

และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีและพิธีกรรมไหว้เจ้า ณ จุดตั้งโต๊ะรับเจ้า เพื่อรอรับเจ้าในพิธีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ งานตรุษจีน 102 ปี จากนั้นได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการหอวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

 

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19