ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา45
ในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 83 คน

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13