เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมและให้กำลังใจทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันดนตรีไทยครั้งนี้นั้น ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมากความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทย เป็นคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายอนันต์ สบฤกษ์ 2) ผศ.ดร.สายสุนีย์ หะหวัง 3) ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ 4) ดร.ศิลปชัย เจริญ และ 5) นายศุภกิจ พงษ์เจริญ

โดยมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 8 ทีม คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการ มีผลการตัดสิน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้รับโล่เกียรติยศ พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้รับโล่เกียรติยศ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตรจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต

- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 มอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน

นอกจากนี้แล้ว ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้มอบรางวัลแก่นักดนตรีไทยดีเด่น 11 ประเภท ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง กลองแขก (2 รางวัล) และผู้ขับร้อง รวมจำนวน 12 รางวัล ให้แก่นักดนตรีไทยที่เล่นเครื่องดนตรีไทยได้โดดเด่นในแต่ละชนิดอีกด้วย

 

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24