สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 3/2561 และทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะ สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุม เสวนา และระดมสมอง เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2561 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23