เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย อาจารย์พรพิมล เตียมวัง และ ดร.จารุณี คงกุล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้สู่ "แนวปฏิบัติที่ดี" (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคสีกากเพชร" ณ ห้องประชุม 502 (ชั้น 5) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ "การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคสีกากเพชร" และได้มอบคู่มือการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะให้แก่ตัวแทนคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานละ 1 เล่ม

 

IMG 6037

IMG 6040

IMG 6045

IMG 6051

IMG 6053

IMG 6055

IMG 6060

IMG 6062

IMG 6067

IMG 6069