เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ศาลาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม “ร้อยรักษ์เพื่อแม่” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้ การบรรยาย การสาธิต รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยดอกมไม้ โดยคณะวิทยากร นายอนิวัตร รัตนมณี และอาจารย์กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม

 

01

03

04

07

10

11

19

24

28

33

34

40

43

44