"รวมกันมีพลัง" กับโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จากโรงเรียนต่างๆ

ในจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นศูนย์กลางของสื่อองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิดและร่วมเซ็น MOU

การทำงานร่วมกันกับทางโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต

เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งมีครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดด้านศิลปวัฒนธรรม ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพชร

6

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

 

15

 

13

 

14

16

 

17

18

19

20

 

21

22

23

24