“กวนกาละแม กำลังกายดี ความสามัคคีสูง” วันนี้คณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มรภ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน สืบสาน รักษ์ สามัคคี กิจกรรมกวนกาละแม ๙ กระทะ 

งานสดุีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดม่วง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งานนี้ได้ทั้งกาละแม กำลังกาย ความสนุก และความสามัคคี

จากพี่น้องชาวภูเก็ต มากมาย

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11