เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรให้ทันยุคปัจจุบัน : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ

กิจกรรมที่สามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพและการมีรายได้ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มรภ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร หิรัญ ประสานการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มรภ.ภูเก็ต ซึ่งวิทยากรคนเก่งคือ นายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม นางสาวธรรญวรรณ แซ่ซิ้ม

อาจารย์จากสถาบันสอนศิลปะภูการ์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งจากชาวบ้านที่มีความสนใจ

และนักศึกษาจาก มรภ.ภูเก็ต

1

 

2

 

3

 

4

 

12

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

18

 

5

 

6

 

19

 

9

 

10

 

11

 

7