สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  อบรม "สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ"

                   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักศิปละและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ" โดยมี ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต

ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. พท. กานดา แจ่มจำรัส และ คุณชุติมันต์ ชื่นบุตร เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ และสาธิต "การทำน้ำมันนวดสมุนไพรและยาดมสมุนไพรสูตรต่างๆ" สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ จากการผลิตยาจากสมุนไพรในครัวเรือน รวมถึงเทคนิคในการดูแลสุขภาพองค์รวมตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดให้มีมาตรฐานที่ดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไป

1

 

2

 

3

4

 

5

 

8

 

10

 

7

 

6

 

9

 

11