เพชรอันดามันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญ

ผู้ที่ทำประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ สร้างโอกาส โดยประกาศ

ให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจกับการสร้างสรรค์ผลงาน

และความดีต่อไป ในโครงการเพชรอันดามัน ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

1

 

โครงการเพชร2

 

1

 

โครงการเพชร3

 

โครงการเพชร4

 

โครงการเพชร5

 

โครงการเพชร6

 

โครงการเพชร7

 

โครงการเพชร8

 

โครงการเพชร9

 

โครงการเพชร10

 

โครงการเพชร11

 

โครงการเพชร12

 

โครงการเพชร13

 

โครงการเพชร14

 

โครงการเพชร15

 

โครงการเพชร16

 

โครงการเพชร18

 

โครงการเพชร19