1


บุคคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรม“การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ”

เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในองค์กร

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องแคแสด มรภ.ภูเก็ต โดยรับเกียรติจาก รศ. สุรชัย ขวัญเมือง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

 

3

 

2

 

4