ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี

 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

S 29851659

S 29851661

S 4325407

92631

92607