เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี

และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณีรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีศาสนพิธีกรเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้อง มีคุณภาพ

และเป็นแบบแผนประเพณีในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองพระราชพิธี สํานักพระราชวังและกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

62258431 1661436427323079 2951767483071070208 o

 

64478334 1661435500656505 788021860527767552 o

62520864 1661435587323163 427198737413046272 o

62394864 1661436060656449 453850559967920128 o

62534593 1661435867323135 6298293265812684800 o

64210973 1661435560656499 1445711439514828800 o

62528590 1661436270656428 2983945476836950016 o

64282059 1661435893989799 8455034217603006464 o

62609240 1661435990656456 3295939709468934144 o

64371678 1661436177323104 576837038683193344 o

62511980 1661436387323083 5045254029131644928 o64240931 1661436027323119 4944737135681863680 o64529888 1661436533989735 8097967855137456128 o