เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูภูเก็ต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏภูเก็ต และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะทุกคณะ สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นมาในอดีตนับตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต สถาบันราชภัฏภูเก็ต และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่ให้การศึกษาวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สร้างเกียรติเสริมศักดิ์ศรี รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว และได้รำลึกถึงความเป็นมาในอดีตของมหาวิทยาลัย
 
 
IMG 2743
 IMG 2744
 
IMG 2763
IMG 2778
 
IMG 2770
 
IMG 2779
IMG 2784
IMG 2845
 
IMG 2850