เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ กระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น นอกเหนือจากการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ให้บริการ

IMG 3005

 

IMG 2885

IMG 2897

IMG 2917

IMG 3006