123

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ “ศาสนสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมไทยที่ดี” ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมที่พึงประสงค์ให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าสันติสุขด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ได้ชุดความรู้เรื่อง “ศาสนสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมไทยที่ดี” ในรูปแบบวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา