ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี" ครั้งที่ 4

 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561   เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 PR

Schedule