สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยมีเนื้อหาการบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
- ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง ในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี
- แนวปฏิบัติและการใช้ราชาศัพท์
- แนวปฏิบัติการจัดพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยคณะวิทยากร
นายสัญญา เจริญพร นักจัดการงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
นายณุวัฒน์ ชื่นอารมย์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 076-523094-7 ต่อ 7200 หรือ 098-5150989

Banner 12 11 61