สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076-523094-7 ต่อ 7200 หรือ 094-9499155

ศนยวฒน 01

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ