"คนไทย กับมารยาทไทย"ที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ตอนเด็ก  โครงการบริการวิชาการดี ๆ ที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เห็นความสำคัญเรื่องการปลูกฝังมารยาทไทย ให้กับเด็กไทย

 

 

 

3