สร้างสรรค์ต่อยอด ทำต่อให้เกิดผล "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ"

ในวันที่ 4-6 มีนาคม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ติดต่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่  0985150989

 

4