คณแมสร150x350

อบรม “พัฒนาจิต” ให้เกิดปัญญาและสันติสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “พัฒนาจิต” ให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2562 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ชมรมปฏิบัติธรรมภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลอง และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักศึกษา นักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยคณะวิทยากรจากส่วนกลาง อาจารย์เรณู 
ทัศณรงค์และคณะ

สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งความจำนงได้ที่ 
พระครูลัฏฐิธรรมรัต วัดลัฏฐิวนาราม โทร. 08 9728 3097 
ดร.เวท ไทยนุกูล โทร. 074 211848 หรือ 08 1689 9823 
นายไพบูลย์ ชุติมากรกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 08 9651 3840 
คุณสุพร วนิชกุล มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 โทร. 081 891 3827 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076 523 094 7 ต่อ 7200