สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

"เชิญร่วมงาน"

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านราชพิธี รัฐพิธี และศาสนาพิธี ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

กล่าวเปิดงาน ณ ห้องแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 08:30-17:00 น.

 

 

เบเนอรงานราฃพธ 62

 

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2562 ได้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน ณ สำนักศิลปะและศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 10:00 - 15.00 น. 

 

เบเนอรงานสถาปนา 2562