สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ตรุษจีน" จัดทำโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการสืบสานเทศกาลตรุษจีน "นครสวรรค์-ภูเก็ต" เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน