สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี” ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะวิทยากร พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ นายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง นายณุวัฒน์ ชื่นอารมย์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง