การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) - การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคสีกากเพชร

การจัดการความรู้สู่ "แนวปฏิบัติที่ดี" (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคสีกากเพชร" โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต