รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

31960288 249158622324433 5150654910282334208 n

 

สุขสนุกกล้วยด้วยดนตรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเเสดงดนตรีคีตารมย์ อาจารย์ครรชิต สุวภาคย์รังสี ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เเละน้องๆเยาวชนจากศูนย์ฝึกเเละอบรมเด็กเเละเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนเเก่น ในนามชมรมละครสุขสนุกกล้วย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านดนตรีของสาขา พร้อมกับนำความรู้ด้านดนตรีมาปรับใช้ในกิจกรรมของชมรม เเละบำบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยของตนเอง

ทั้งนี้ มีการเเสดงดนตรี(ไทยเเละสากล) ทั้งจากสาขาวิชาดนตรีเเละน้องๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ประทับใจ เป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่า "ดนตรี" สามารถกล่อมเกลาอารมณ์ เเละฟื้นฟูความรู้สึกให้เกิดสุนทรีย์ นำพาคนให้ก้าวไปสู่สิ่งสร้างสรรค์ได้ในสังคมปัจจุบัน

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย