รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

IMG 7955

 

ครุ' เชียงใหม่เยือน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เเละอาคารครุเฉลิมรัช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหารของคณะ ให้การต้อนรับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสำนักงาน เพื่อรองรับการผลิตเเละพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ"

ผู้บริหารของคณะ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานของคณะครุศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น งานสำนักงาน งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพร้อมนำชมห้องสำนักงานคณะ เเละห้องเรียนต่างๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ต่างร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะหน่วยงานผลิตครูเพื่อท้องถิ่นมาอย่างยาวนานเช่นกัน

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย