รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

IMG 7985

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการครุศาสตร์เพื่อพัฒนาครูเขตอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรที่ 10 “ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการสอนสำหรับครูภาษาไทย” โดยมีครูจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ในการนี้มี อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและทักษะความรู้ตลอดการอบรม สำหรับเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นทักษะการใช้เสียงเพื่อเเสดงอัตลักษณ์ของครูภาษาไทยที่โดดเด่น การเปล่งเสียง การกล่อมเกลาน้ำเสียง การออกเสียงตามอักขรวิธี การตีบท การอ่านทำนองเสนาะที่ได้อรรถรสเเละสุนทรีย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพครูอันดามันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย