รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

IMG 8225

 

จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เรียนเชิญหารือเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เรียนเชิญหารือเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ประธานสาขาทั้ง 10 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้อำนวยการ 20 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

การประชุมได้หารือในประเด็น"การโค้ชชิ่ง" ที่คณะครุศาสตร์จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูเเละนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ 

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย