รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

Induction

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและติดตามครูผู้ได้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

วันที่ 18 สิงหาคม2561

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนรายงานตัว

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับเครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน    โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ

09.15 – 10.30 น.

เสวนาหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู       โดยผู้ทรงคุณวุฒิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” อาจารย์สมจิตต์ สุทธางกูร และ อาจารย์ถนอมเกียรติ งานสกุล ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์พรพักตรา   ไชยเศรษฐ และอาจารย์นิพนธ์   บริเวธานันท์

10.30 – 12.00 น.

กิจกรรม Who am I?

โดย ทีม To be Number 1 จังหวัดภูเก็ต

(ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

แบ่งกลุ่มๆ ละ 35 คน ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนต้นแบบในเขตจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 7 ชุมชน) ได้แก่

กลุ่มที่ 1 หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน

     อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และอาจารย์ไพรวรัญ    รัตนพันธ์

กลุ่มที่ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่า ตลาดใหญ่

     อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์วิภาพร   สุทธิอัมพร และดร.จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุ

     อาจารย์ประจำกลุ่ม ดร.อดุล   นาคะโร และอาจารย์ปภัสนันท์ เพ่งกิจ

กลุ่มที่ 4 ฟาร์มเห็ด ศรีสุนท

     อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์ภารวี ยุทธเกษมสันต์ และอาจารย์   ชนาพร แสงงาม

กลุ่มที่ 5 ฟาร์มสุขใจ เกาะสิเหร่

     อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์วัลลภา อินทรงค์ และดร.พรรณวดี    ขำจริง

กลุ่มที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง   ป่าคลอก

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์เกศวรางค์ หมื่นพวงศ์ และดร.สุดาทิพย์    หาญเชิงชัย

กลุ่มที่ 7 กลุ่มฟาร์มแพะบางเทา เชิงทะเล

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์คมกฤช ไกรนรา และอาจารย์สมพร    รุจิกิตติอังศธร

(สามารถขึ้นรถบริเวณลานจอดรถหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ)

18.00 – 21.00 น.

กิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียนการศึกษาชุมชนต้นแบบ และเตรียมข้อมูลนำเสนอในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

กลุ่มที่ 1 หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์

กลุ่มที่ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่า ตลาดใหญ่

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์วิภาพร   สุทธิอัมพร

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนผู้สูงอายุ

     วิทยากรประจำกลุ่ม ดร.อดุล   นาคะโร

กลุ่มที่ 4 ฟาร์มเห็ด ศรีสุนทร

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์วิภาพร   สุทธิอัมพร

กลุ่มที่ 5 ฟาร์มสุขใจ เกาะสิเหร่

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์วัลลภา อินทรงค์

กลุ่มที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง   ป่าคลอก

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์เกศวรางค์ หมื่นพวงศ์

กลุ่มที่ 7 กลุ่มฟาร์มแพะบางเทา เชิงทะเล

     วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์คมกฤช ไกรนรา

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2561

08.30 – 10.30 น.

กิจกรรม World Cafe แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการลงชุมชนต้นแบบ และวิเคราะห์อัตลักษณ์ของครูที่สอดคล้องกับพัฒนาท้องถิ่น

10.45 – 12.00 น.

การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดย อาจารย์เกษมวุฒิ แจ่มใส (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

กิจกรรมกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น”

     โดย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร

     ห้องประชุมเล็กด้านหน้า (ศูนย์ประชุมฯ)

กลุ่มที่ 2 หัวข้อ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

   โดย ดร.อดุล   นาคะโรและคณะ

     ห้องประชุมเล็กด้านหลัง (ศูนย์ประชุมฯ)

กลุ่มที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา

     โดย ดร.ศิริวรรณ   ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และคณะ

     ห้องประชุมเล็ก 2 ชั้น 1 ปีกขวา (ศูนย์ประชุมฯ)

กลุ่มที่ 4 หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)

     โดย ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร และคณะ

     ห้องประชุมเล็ก 3 ชั้น 1 ปีกซ้าย (ศูนย์ประชุมฯ)

กลุ่มที่ 5 หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

     โดย อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และคณะ

     ห้องประชุมใหญ่ (ศูนย์ประชุมฯ)

15.00 – 15.30 น.

ชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาและติดตามครูผู้ได้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร

 

 

preview17

หมายเหตุ      

  1. สถานที่จัดโครงการเปลี่ยนแปลงจาก โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เป็น    “ห้องประชุมเล็กศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าพักได้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักและโรงแรมที่พักได้ที่ Web Site:education.pkru.ac.th
  3. การแต่งกายในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการผู้หญิงสามารถใส่กางเกงผ้า เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม
  4. ผู้ประสานงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                             4.1 อาจารย์รัฐพล พรหมสะอาด                   โทร.086-7430016    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             4.2 อาจารย์ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์                       โทร.081-7484386

                             4.3 อารย์พรรณวดี ขำจริง                           โทร.086-1776404

                             4.4 อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์                       โทร.086-9621909

 

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย