รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

 banner

 

การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2560

 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไปรายงานตัว ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษานั้น

          ในการนี้ จึงขอประกาศให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย มารายงานตัวและส่งเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. วัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ให้รายงานตัวระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  1. หลักฐานประกอบการรายงานตัว

          ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2560 แล้วส่งให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งสามารถ Download หนังสือดังกล่าวได้ที่ Web Site ของคณะครุศาสตร์

          ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2560

 

เอกสารประกอบ

 

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย