รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

phoca thumb l IMG 9153

 

ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเเละติดตามครูผู้ได้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีครูคืนถิ่น เข้าร่วมโครงการประมาณ 250 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร)

กิจกรรมทั้งสองวัน มีความหลากหลายเเละน่าสนใจ เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ เเละจิตวิญญาณความเป็นครูที่เเท้จริง อาทิ การเสวนาเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจให้ครู โดยครูขวัญศิษย์รางวัลมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี (อ.สมจิตต์ สุทธางกูร เเละ อ.ถนอมเกียรติ งานสกุล) กิจกรรมสันทนาการโดยทูบีนัมเบอร์วันภูเก็ต การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 7 เเห่งในจังหวัดภูเก็ตเเละนำเสนอ การบรรยายหัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.เกษมวุฒิ เเจ่มใส ผอ.รร.บ้านป่าคลอก เเละการเเบ่งกลุ่มตามความสนใจในประเด็นการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้เเก่ การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สะเต็มศึกษา Open Approach เเละการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูคืนถิ่นทุกคนต่างประทับใจในประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นครูเก่งเเละครูดีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย