รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

IMG 9911

 

ปฐมนิเทศสังเกต 2 คึกคัก พร้อมไปโรงเรียน 3 สัปดาห์ วันนี้ ( 1 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 58 ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 300 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อที่เป็นประโยชน์เเก่นักศึกษาโดยคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น หลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เเละการจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้ สื่อเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การวัดเเละการประเมินผล รวมทั้งการชี้เเจงเเนวปฏิบัติเเละภาระงานโดยอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้การศึกษาสังเกต 2 ของนักศึกษาทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะออกฝึกฯ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-25 ธันวาคม) ณ โรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย