รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

 

2151407

 

ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ตำแหน่งรองแชมป์.. ฟุตบอลชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 รุ่นประชาชนชาย เมื่อ 8 มี.ค. 62 ณ สนามสุระกุล
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดภูเก็ต

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย