Menu

 
southern of thailand local product development dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ในครั้งนี้ทีมงานจาก RDI PKRU ได้ลงพื้นที่ 1.แปรรูปน้ำยางพารา 43/1 หมู่ 2 ท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง / 2.แหนมเห็ดนางฟ้าและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซอยนาแฝก ม.9 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง / 3.เรือชักซะ 21/12 หมู่ 7 ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง / 4.ขนมตะโกลา ตะกั่วป่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา ม.8 ถ.ซอยโรงพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า / 5.ผ้าทอซาโอริ ตะกั่วป่า ม.1 อบต.บางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า / 6.เครื่องแกงเขาตำหนอน ขมิ้นชันเขาตำหนอน บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด / 7.เครื่องดื่มสมุนไพรเหงือกปลาหมอ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Top