Menu

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

Top