Menu

 

phuketwittayalaischool jan 2020

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

phuketwittayalaischool-jan-2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

Top