Menu

rdi pkru 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environmental Conservation of Phuket) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณโคลด เดอ คริสเชย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานในเครือข่ายการจัดโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม
 
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติในภูเก็ตมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สืบเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อนึ่งมีหลายหน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำและสมาชิกของชุมชน แต่สำหรับเยาวชนในสถานศึกษายังขาดการให้ความรู้และข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งเยาวชนถือเป็นแกนหลักในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีการอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่แกนนำยุวชนทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แกนนำกลุ่มนี้สามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณะภัยเบื้องต้น อีกทั้งช่วยให้คำแนะนำกับครอบครัวและนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต ในบทบาทขององค์กรที่ให้บริการท้องถิ่น ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตชุมชนชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง เข้าร่วมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งสถานการณ์แก่ชุมชน การบริหารจัดการขยะและมลภาวะ การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top