Saturday, 20 August 2016 11:14

เดินตามรอยพ่อหลวง ผุดโมเดล “พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ” แห่งแรกในอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
“เศรษฐกิจดี ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนมีคุณภาพ ศักยภาพของผู้นำก้าวหน้า นำพาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” คือวิสัยทัศน์ของ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) หมู่ 6 บ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต หรืออีกนัยหนึ่งคือ ฉันทามติของสมาชิกในชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อน “หมู่บ้านวิถีอินทรีย์” แห่งแรกของอันดามัน ภายใต้การดำเนินงานของ คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นพี่เลี้ยงให้ หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เทศบาลตำบลฉลอง ได้เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งที่ 2 ของ จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรี ตำบลฉลอง ตลอดจน ตัวแทนส่วนราชการ ชาวบ้าน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หมู่ 6 บ้านฉลอง 
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เผยถึงที่มาของการเปิดหมู่บ้านแม่ข่าย แห่งที่ 2 ว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมแล้วจากหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์ในหมู่บ้านลิพอน สำหรับหมู่ 6 บ้านฉลอง คือหมู่บ้านต้นแบบวิถีอินทรีย์ ซึ่งคลินิกเทคโนโลยี จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้บริการแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่มีการทำการเกษตร แบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มคุณภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย ขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยหวังว่าการจัดตั้งหมู่บ้านฯ จะทำให้สมาชิกในชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และพืชผักปลอดภัย นอกจากนั้นจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นต้นแบบของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ แห่งแรกในอันดามัน ด้วยระบบ PGS : Participatory Guarantee Systems เป็นระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะต้องมีการตรวจประเมิน และรับรองเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี จะเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านฯ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งหมู่บ้านฯ สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรและมีคุณภาพในที่สุด”
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
ในส่วนของ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ตำบลฉลอง มีชื่อเสียงด้านการเป็นที่ตั้งของวัดคู่บ้านคู่เมือง คือ วัดฉลอง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมแอดเวนเจอร์อีกหลากหลาย เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว แต่ยังมีพื้นที่หมู่ที่ 6 ซึ่งตั้งล้อมรอบด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพาตนเอง เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ที่ผลิตสินค้าการเกษตรป้อนสู่ตลาด ถือเป็นของเด็ดชาวตำบลฉลองที่น้อยคนจะทราบ ดังนั้น ถือเป็นโอกาสทองของคนฉลอง ที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ที่ไม่เป็นสองรองใคร เมื่อมาสมทบกับความน่าเชื่อถือของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาคและประเทศ และทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือในทุกกระบวนการดำเนินการของหมู่บ้าน จะยิ่งช่วยให้หมู่บ้านวิถีอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม” 
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
ด้าน นายปรีชา นาคเกิด ประธานหมู่บ้านวิถีอินทรีย์ หมู่ 6 บ้านฉลอง เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนและความคาดหวัง ว่า “สมาชิกในหมู่บ้านมีจำนวนกว่าพันคน โดย 40 เปอร์เซ็นต์ ทำการเกษตรสำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายยังตลาดนัดในชุมชนและละแวกใกล้เคียง เนืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ ทรัพยากร ทั้งยังเป็นวิถีชุมชนที่สืบสานกันมาช้านาน สำหรับพืชผักที่ทางหมู่บ้านฯ จะเริ่มต้นทำการปลูกในระบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้รับการรับรอง คือ ผักกูด และผักเหมียง ซึ่งเป็นผักพื้นเมืองที่บริโภคกันอย่างกว้างขวางในภาคใต้ รวมถึงยังมีพืชผัก สมุนไพร ผลไม้ อีกหลายชนิด ที่เราจะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้ประชาชนได้รู้จักกับหมู่บ้านฯ ในแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และเป็นตลาดนัดชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง และพอมีพอกินอย่างยั่งยืน ต้องขอขอบคุณ คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ให้โอกาสชุมชนบ้านฉลอง ได้เดินตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง” 
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
นับเป็นโอกาสดีที่คนเบื้องหลัง จะได้ออกมาสู่เบื้องหน้า เพื่อให้สังคมได้รู้จักกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่หาได้ยากในจังหวัดอินเตอร์อย่างเกาะภูเก็ต จากแนวความคิดดั้งเดิมที่ว่า ปลูกเอง ทานเอง ในหมู่บ้านก็เพียงพอแล้ว คงใช้ไม่ได้กับยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงลิบลิ่ว ส่งผลให้ชาวบ้านชักหน้าไม่ถึงหลัง คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จับมือกับชุมชน สร้างสรรค์วิถีอินทรีย์ที่แท้จริง ซึ่งต้องผ่านการรับรอง (Certificate) จะเป็นใบเบิกทางให้ถนนทุกสายที่ต้องการจะเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์มุ่งตรงสู่ "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (วิถีแห่งอินทรีย์) หมู่ 6 บ้านฉลอง" นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน จากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างต้นแบบให้กับหมู่บ้านแห่งอื่นๆ เดินตามรอยพ่อหลวงต่อไป
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
Read 1974 times Last modified on Saturday, 27 August 2016 16:23