Wednesday, 13 February 2019 14:46

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศคณะสรรหาคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย แทนตำแหนงทวาง 1

ประกาศคณะสรรหาคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย แทนตำแหนงทวาง 2

ประกาศคณะสรรหาคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย แทนตำแหนงทวาง 3

ประกาศคณะสรรหาคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย แทนตำแหนงทวาง 4

Read 643 times