Monday, 09 September 2019 09:53

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Read 108 times