Description

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ จัดอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

วันที่ 25 - 26 เมญายน 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

Location information