Description

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา "แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิจกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิต" ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม 

Location information