Menu

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย - Phuket Rajabhat University

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษาและการพัฒนาบูรณาการ

pkru charity committee dec 2019
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา และการพัฒนาบูรณาการ และทำบุญปีใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางวิภาวรรณคูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 
 
 
 
นางวิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธาน คสม. กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผ่านการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมียอดเงินรับรวมทั้งสิ้น 6,177,467 บาท หักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 141,220 บาท และเป็นเงินสนับสนุนกองทุนพระหลวงพ่อแช่ม 377,000.บาท เหลือเงินทั้งสิ้น 5,659,247 บาท ทั้งนี้เงินสนับสนุนที่ได้รับมาทาง คสม. ได้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ ไปแล้วดังนี้ 1.ให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนค้างจ่ายของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 17 คน เป็นเงิน 328,940 บาท / 2.บริจาคอุปกรณ์เครื่องเสียงและเก้าอี้ห้องประชุมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง เป็นเงิน 66,000 บาท / 3. สนับสนุนงานคอนเสิร์ตมันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง วงบอดี้สแลม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเงิน  100,000 บาท / และ 4.บริจาครถตู้ TOYOTA COMMUTER AT จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเงิน 1,288,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบขุมน้ำในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนในละแวกนี้ และโครงการต่างๆ ที่ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อดำเนินงานต่อไป เช่น โครงการ เพชรราชภัฏ เป็นโครงการที่สนับสนุนคนดีและเก่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการต่อเนื่องในการสนับสนุนเงินทุนค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปีสุดท้าย ก็ยังดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2563 ซึ่งการดำเนินทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นองค์กรสำหรับท้องถิ่นที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดหาทุนสนับสนุนนักศึกษาค้างจ่ายค่าลงทะเบียน

Purple and White News Instagram Post 2
 
PRPKRU (25 สิงหาคม 2563) ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลกับทีมงาน #PRPKRU ว่า “ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ได้เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนค้างจ่าย ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้ดังนี้ 1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 / 2.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 / 3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.00 / 4.มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมถึงกำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาแทนคุณสังคมภายในมหาวิทยาลัย
 
ภายหลังการพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ได้คัดเลือกนักศึกษาบางส่วน โดยสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 154,740 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) มีการดำเนินงานในการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาของสภาพเศรษฐกิจ และเข้าใจถึงความยากลำบากของนักศึกษา มหาวิทยาลัยยืนยันถึงบทบาทในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษา พร้อมให้ความดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้”
Top