Menu

คณะวิทยาการจัดการ - Phuket Rajabhat University

วจก. ชวน อนุวัต จัดให้ ช่อง 7HD นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

7hd jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 8–10 มกราคม 2563 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) หัวหน้าโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และเจ้าของรายการ “อนุวัต จัดให้” ทางช่อง 7HD ได้เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “อนุวัต จัดให้” ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 โดยทีมงานจากช่อง 7HD ได้ถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้แก่ การเดินถ้ำเขาโต๊ะดำ การล่องแพ พายคายัค การงมหอยหลักไก่ การประกอบอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ลูกเหนา หรือลูกชก อีกทั้งทางทีมงานได้มีการทดลองปีนต้นเหนา หรือต้นชก เพื่อเก็บน้ำตาลเหนาตามวิถีชีวิตของคนชาวคลองบ่อแสน นอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณเขาเต่าทอง ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพื้นที่ จ.พังงา ในการชมวิวอ่าวพังงา และชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมนบ้านคลองบ่อแสน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการได้ที่ https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/ หรือhttps://www.facebook.com/saranromstudio/
 
7hd jan 2020 2
 
7hd jan 2020 3
 
7hd jan 2020 4
 
7hd jan 2020 5
 
7hd jan 2020 6
 
7hd jan 2020 7
 
7hd jan 2020 8
 

วจก. นำทีมสำรวจเส้นทางพิชิตเขาเต่าทอง อ.ทับปุด

 DSC2806

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ นำนักศึกษา ขึ้นสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเส้นทางใหม่ ณ เขาเต่าทอง บ้านคลองบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายชัยยุทธ์ ประสงค์ผล ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่อแสน นำทีมชุมชนอำนวยความสะดวกในการพิชิตเขาเต่าทอง เขาเต่าทองเป็นเขาสูงประมาณ 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่าดิบชื้น และมีความลาดชันค่อนข้างสูง การเดินทางขึ้นบนยอดเขาต้องอาศัยการเดินป่าที่มีความชำนาญอยู่พอสมควร เมื่อถึงจุดยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อ่าวพังงาจนถึงจังหวัดกระบี่ ในตอนเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์ตก และตอนเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกย่อมๆ

คณะวิทยาการจัดการ โด ยอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ และชุมชนได้วางแผนในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้เป็นแหล่งท่งเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา โดยมีการดำเนินกิจกรรมท่องเทียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หลังจากการสำรวจเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า เส้นทางมีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเส้นทางท่องเที่ยว โดยทางคณะวิทยาการจัดการ จะดำเนินการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในโอกาสต่อไป

 DSC2605

 DSC2622

 192688

192687

192685

 

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านโคกยาง บ้านหัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

IMG 0486

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำรวจบริบทชุมชน จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

  IMG 0233

IMG 0231

IMG 0277

IMG 0365 2

IMG 0444

IMG 0367

 IMG 0343 2

IMG 0298

IMG 0378 2

IMG 0390

IMG 0432

IMG 0479

IMG 0454

IMG 0284

 

วจก. อบรมการเพาะลูกเหรียง บ้านพารา ต.ป่าคลอก

 

mspkru 13 jan 2020 2 0

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต โดยจัดกิจกรรม ฝึกอบรมการเพาะลูกเหรียง ให้แก่สมาชิกในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ (บ้านพารา) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณร่วง สอนทอง และ คุณถาวร ละมัย เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

mspkru 13 jan 2020 2 1

mspkru 13 jan 2020 2 3 1

mspkru 13 jan 2020 2 3

mspkru 13 jan 2020 2 4

mspkru 13 jan 2020 2 5

mspkru 13 jan 2020 2 7

วจก.สำรวจความต้องการชุมชนบ้านโคกยาง ต.กมลา เตรียมฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต

mspkru 13 jan 2020 0

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต) ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน และ ส่วนราชการ เพื่อหารือความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) จังหวัดภูเก็ต สำหรับโครงการได้ดำเนินการภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

mspkru 13 jan 2020 1

mspkru 13 jan 2020 2

สาขาการจัดการนวัตกรรมบริการ ร่วมประชุม ทม.ป่าตอง หารือแนวทางจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ

83050546 165466131455643 5306762969898549248 n

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาและเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วม

82975418 499431494110279 2840741156835295232 n

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ PKRU จัด Brainstorm ผลักดันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติ

83114425 633539800540410 1002044629257814016 n

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ-ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผัก ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สู่การเป็น Flagship ชั้นนำในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดการจัดประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

83718140 1456506764536446 8552636992922320896 n

83757340 2924362950949896 6032678572534005760 n

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นผลการประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผักสู่การเป็นประเพณีระดับนานาชาติ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ประการแรกสามารถสร้างภาพลักษณ์  ให้แก่จังหวัดที่มีจุดเด่นทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกชุมชน   ในจังหวัดภูเก็ตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และประการสุดท้ายจะช่วยสามารถสืบทอดประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีที่ดีของชาติไทย”

84152306 728577704336963 5616460099401809920 n

84664842 1398912920282307 7029613698243100672 n

84676063 2747486741999157 5623318006827319296 n

84716929 241155336880652 3887360532943994880 n

ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลของการประชุมได้สรุปร่วมกันในการต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เชื่อมโยงเมืองเล็กบนพื้นฐานของความเป็นภูเก็ตอย่างยั่งยืน เพื่อขยายเศรษฐกิจชุมชน และก้าวสู่การเป็นงานประเพณีระดับโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ (กลุ่มวิชาไมซ์และอีเวนต์) ได้ร่วมฝึกจัดประชุม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

84722671 810433729471812 7312158246364512256 n

84814717 182025876228884 2581329126476480512 n

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา

IMG 9586

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด การออมเงิน การลงทุนขั้นพื้นฐาน การเงินในโลกยุคดิจิทัล และ ภัยทางการเงิน

IMG 9578

IMG 9576

IMG 9565

IMG 9587

IMG 9590

IMG 9601

IMG 9593

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

Top