Menu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Phuket Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

75328647 100624844751773 7340034168958484480 n
 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้สนใจ รับบริการศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 
ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 09 5342 2064 หรือติดต่อทาง https://www.facebook.com/PKRU-ENVI-Monitor-100616914752566/
 
image know your challenges on commercial property 9YUBo6htbeTD

นักศึกษาสาธารณสุข / เทคโนดิจิทัล / คหกรรม คณะวิทย์ฯ รับรางวัลด้านวิชาการ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งจากหลากหลายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากการนำเสนอผลงานและประกวดทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย
 
scitech pkru 10 mar 2020 1
 
scitech pkru 10 mar 2020 2
 
scitech pkru 10 mar 2020 3
 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายธนกร ทนน้ำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ประเภทบุคคล / นายสราวุฒิ คุ้มตัว รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล / นายเขมทัต อรรถธรรม นายรัตตพงศ์ ทองเครือ และนางสาวซุนนียะห์ คาลเคน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ ประเภททีม 3 คน / นายธนดล เทียมทัน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง ประเภทบุคคล
 
scitech pkru 10 mar 2020 4
 
scitech pkru 10 mar 2020 5
 
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวปรียาภรณ์ หีมเกตุ / นางสาวศิริยาภรณ์ แมนเมือง / นางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย และนายเจษฎา จิ๋วจรัส ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ.:กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางทอง" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
scitech pkru 10 mar 2020 6
 
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นายเทพทอง แซ่หงอ และ นายอภิสิทธิ์ ชมสุข ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
83865657 1383555451815681 2943984538474250240 n
 
83990859 1383549331816293 3936074314008231936 n
 
84086313 2850358565193898 5873191490347335680 o
 
84283007 1383549015149658 2881366582473261056 n
 
84318064 1383555428482350 5813072423628570624 n
 
84586351 1383555505149009 7750316726704668672 n
 
 
84756976 1383549265149633 2659743924947517440 n
 
 
84829815 484504568887442 5588649516145311744 n
 
84847990 1383548948482998 3675840347168047104 n
 

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งชำนาญการ (12 มิถุนายน 2563)

(PRPKRU)มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และบุคลาการสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ชำนาญการ" จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 11

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 10

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 12

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 9

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 5

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 7

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ “พัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง”

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

sci pkru 13 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันราชภัฏ “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมภายในงานที่ประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา / การแสดงจากคณะมโนราห์ อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง / การออกบูธแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา และการออกบูธอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นต่อเนื่องจากการจัดโครงการ Phuket City of Gastronomy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาฟิสิกส์ บริการวิชาการดาราศาสตร์

 

DSC05460

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนและครูจาก รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ทั้งนี้ทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับ ม.4 ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ให้ความรู้ดาราศาสตร์ นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

phuketwittayalaischool jan 2020

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

phuketwittayalaischool-jan-2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

Top