Menu

งานพัสดุและทรัพย์สิน - Phuket Rajabhat University

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Logo


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ำ และลานกิจกรรม ปรับปรุงทาสีและกั้นห้องอาคารเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุงทาสีป้อมยามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ปรับปรุงโรงละครนาฏศิลป์ (ห้องประชุม) ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักนักศึกษาชาย-หญิง 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Logo


 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ำ และลานกิจกรรม ปรับปรุงทาสีและกั้นห้องอาคารเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุงทาสีป้อมยามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ปรับปรุงโรงละครนาฏศิลป์ (ห้องประชุม) ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักนักศึกษาชาย-หญิง 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top